Door inschrijving gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden:

Artikel 1 definities:

1.1 JVV Drunen: de te Drunen gevestigde stichting jeugdvakantievreugd Drunen. KvK nummer 41099388.

 

1.2 Deelnemer: iedere persoon of ouder van die persoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met JVV Drunen sluit terzake van het bijwonen van een door JVV Drunen georganiseerde activiteit, althans iedere natuurlijke persoon die zich op de Locatie van de Activiteit bevindt.

 

1.3 e-ticket: het door JVV Drunen in het verkeer gebrachte toegangsbewijs/e-ticket dat recht geeft op toegang tot een door JVV Drunen georganiseerde Activiteit.

 

1.4 Activiteit: een (mede door) JVV Drunen georganiseerde activiteit zoals vermeld op de website en in het jaarlijks uitgegeven boekje.

 

1.5 Locatie: elke feitelijke plaats waar de activiteit wordt gehouden alsmede alle gebieden, ruimten en velden daaromheen, die deel uitmaken van het complex waarbinnen de Activiteit gehouden wordt.

 

1.6 Vrijwilliger: iedere persoon die verbonden is bij JVV Drunen door een activiteit te organiseren, te ondersteunen ofwel JVV Drunen op enige andere manier ondersteund.

 

 

Artikel 2 algemeen:

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij JVV Drunen direct of indirect partij is, alsmede op alle daarop gebaseerde door JVV Drunen te leveren diensten. Door aankoop of op enige andere wijze verkrijging van een e-ticket danwel betreding van de Locatie verklaart de Deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

 

2.2 Alle door JVV Drunen gedane aanbiedingen, (programma) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn vrijblijvend. JVV Drunen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door JVV Drunen en door derden aan de Deelnemer gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie.

 

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover JVV Drunen zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.

 

2.4 Uitdrukkelijk worden door JVV Drunen de door Deelnemers toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden verworpen.

 

 

Artikel 3: e-tickets

3.1 De e-tickets zijn en blijven eigendom van JVV Drunen. Uitsluitend e-tickets die zijn aangeschaft bij JVV Drunen worden door JVV Drunen als geldig erkend.

 

3.2 Eenmaal gekochte e-tickets worden niet door JVV Drunen teruggenomen en kunnen niet worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag plaats.

 

3.3 Het is de Deelnemer niet toegestaan e-tickets voor een Activiteit op enigerlei wijze aan derden door te verkopen. Hierop kan worden gecontroleerd.

 

3.4 De Deelnemer is gehouden het e-ticket dat toegang heeft verleend tot de Activiteit bij aanvang van de Activiteit te tonen. Dit kan geprint als de ticket op A4 formaat en enkelzijdig afgedrukt is (zwart wit of kleur) OF op een mobiel telefoonscherm mits dit scherm NIET gebarsten is.

 

3.5 Deelnemers die het bepaalde in dit artikel van deze algemene voorwaarden overtreden kan de toegang tot de desbetreffende activiteit worden geweigerd, zonder dat JVV Drunen gehouden is tot restitutie van het aankoopbedrag van het e-tickets. Voor alle door JVV Drunen ten gevolge van het overtreden van het in dit artikel gestelde geleden schade zal de Deelnemer aansprakelijk zijn.

 

3.6 Bij inschrijving zal er automatisch een account worden aangemaakt en de gegevens van de Deelnemer zullen worden opgeslagen bij JVV Drunen. Deze gegevens zullen nooit worden verstrekt aan externe derden en alleen worden gebruikt voor aan JVV gerelateerde Activiteiten. Mocht u met dit punt niet mee akkoord gaan, dan kunt u deelnemen aan de Activiteiten door middel van de na-inschrijvingen bij de Activiteit op de dag zelf.

 

3.7 Na aanschaf van een e-ticket gaat u ermee akkoord dat JVV Drunen uw mailadres mag gebruiken binnen de stichting. Dit houd in dat ze u een nieuwsbrief mogen sturen waarvoor u zich af kunt melden. Ook kan JVV Drunen ten allen tijde mails sturen over de Activiteit. Deze mails kunt u zich niet voor afmelden gezien ze van belang zijn voor de doorgang van de activiteit.

 

 

Artikel 4 toegang en verblijf:

4.1 Het is Deelnemers niet toegestaan dranken en etenswaren mee te nemen naar dan wel bij zich te dragen op de Locatie, op straffe van inbeslagname met teruggave na afloop van de Activiteit. Dit is tenzij anders vermeld óf met toestemming van de hoofdleiding van de Activiteit (i.v.m. bijvoorbeeld een allergie) of het bestuur.

 

 

Artikel 5 aansprakelijkheid:

5.1 Het betreden van de Locatie en het bijwonen van de Activiteit geschiedt door de Deelnemers op eigen risico. JVV Drunen is slechts aansprakelijk voor door de Deelnemer geleden schade of de Deelnemer toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van JVV Drunen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor JVV Drunen is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt. Iedere Deelnemer en Vrijwilliger is bij deelname bij een activiteit WA verzekerd. De aansprakelijkheid van JVV Drunen wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:

  1. schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Deelnemer van door JVV Drunen ingeschakelde Vrijwilligers gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen.
  2. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de deelnemer toebehorende en naar de Locatie meegebrachte goederen.
  3. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs en slottijden van de Activiteit.
  4. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Deelnemers van de Activiteit.
  5. gevolgschade en indirecte schade aan de zijde van Deelnemer.

 

5.2 JVV Drunen is nimmer aansprakelijk voor door de Deelnemer geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van JVV Drunen. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van JVV Drunen onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst tussen JVV Drunen en de Deelnemer reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen optreden van politie en/of brandweer, brand, en andere ernstige storingen binnen JVV Drunen en/of op de Locatie, weersomstandigheden en om welke reden dan ook de omstandigheid dat een Activiteit vanwege het feit dat de voor het de Activiteit benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden danwel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.

 

5.3 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van de Vrijwilligers bij JVV Drunen.

 

 

Artikel 6 beeldmaterialen/registratie:

6.1 JVV Drunen is gerechtigd om (delen van) de Activiteit en de Deelnemers op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te (doen) verveelvoudigen en (doen) openbaarmaken middels alle haar ten dienste staande middelen. Dit zal gebeuren door onze fotografen, te herkennen aan hun rode badge met "Fotograaf" erop. Alleen fotografen met deze badge, de organisators van de desbetreffende activiteit en leden bestuur mogen foto's maken bij de Activiteit. 

 

6.2 Door betreding van de Locatie geeft de Deelnemer óf de wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemer toestemming zich eeuwigdurend, onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met openbaarmaking en verveelvoudiging van diens portret door de JVV Drunen, waarbij de Deelnemer uitdrukkelijk afstand doet van zijn recht zich tegen een dergelijke openbaarmaking te verzetten, ongeacht het medium of de context waarin of het commentaar waarmee dit plaatsvindt. JVV Drunen is aan de Deelnemer geen vergoeding verschuldigd.

 

6.3 Door de Deelnemer zelf mag geen beeldmateriaal vastgelegd worden. Indien toch vastgelegd dan moet de Deelnemer dit direct verwijderen na vragen van één van de vrijwilligers uit het bestuur of de hoofdleiding. Opnameapparatuur zelf meegenomen door de deelnemer (waaronder ook mobiele telefoons) zullen in beslag mogen worden genomen door de Hoofdleiding van de activiteit of door het bestuur waarna de deelnemer deze na afloop van de Activiteit weer in ontvangst te mag nemen. 

 

6.4 Beeldmateriaal mag door JVV Drunen ten alle tijden gebruikt worden voor de door JVV Drunen gekozen communicatie middelen (waaronder, maar niet beperkt tot, Facebook, Instagram, onze websites, nieuwsbrieven, (lokale) kranten en ons boekje). JVV Drunen zal dit nooit voor commerciële doelen gebruiken of toestemming verlenen om dit commercieel te laten gebruiken door externe partijen

 

6.5 Organisaties die samen met JVV Drunen een activiteit organiseren mogen foto's gemaakt bij hun eigen activiteit voor niet commerciële doeleinden gebruiken door ze bijvoorbeeld op hun Facebook pagina te delen. Deze foto's dienen echter wel verwijderd te worden als het bestuur van JVV Drunen de foto's niet geschikt vind doordat ze bijvoorbeeld JVV Drunen of de vastgelegde deelnemer(s) kunnen schaden.

 

 

Artikel 7 algemene bepalingen:

7.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of anderszins ongeldig blijken te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Een nietige of anderszins ongeldige bepaling wordt geconverteerd in een wel geldige bepaling van zo veel mogelijk overeenkomstige strekking. JVV Drunen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.